Números en Vietnamita

Español vietnamita
uno một trong những
dos hai
tres ba
cuatro bốn
cinco năm
seis Sáu
siete Bảy
ocho Tám
nueve chín
diez
once Mười một
doce mười hai
treinta ba mươi
cuarenta bốn mươi
cincuenta năm mươi
sesenta Sáu mươi
ochenta Tám mươi
noventa Chín mươi
cien Một trăm
quinientos năm trăm
mil nghìn