Hora y fecha en Catalán

Español catalan
hoy avui
ayer ahir
mañana
esta semana Aquesta setmana
este mes Aquest mes
pasado mañana dia després de demà
esta tarde Aquesta tarda
esta noche aquesta nit
esta mañana Aquest matí